+38 (093) 163-00-93 Оцінити проєкт Оцінити проєкт
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей публічний договір (далі – Оферта) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://boto.agency (далі –Сайт) на надання послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на перелічених нижче умовах. Перелік, обсяг, вартість, строки та порядок надання послуг визначається Сторонами у Додатковій угоді(-ях), яка є невід'ємним додатком до Оферти.
  2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче у цій Оферті.
  3. Договір вважається укладеним (акцептованим) з моменту надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.
  4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору.
  5. Договір безстроковий. Будь-яка сторона може його розірвати у порядку, передбаченому Договором.
  6. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору. Виконавець, з метою ознайомлення Замовника з такими змінами, публікує їх шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті не раніше ніж за 10 робочих днів до набуття ними чинності.
  7. Моментом ознайомлення Замовника зі змінами до Договору вважається момент, з якого інформація набула вигляду доступної для Замовника відповідно до умов п. 1.6 цього Договору. Актуальна дійсна редакція Договору знаходиться в Інтернеті на Сайті.
  8. У разі незгоди Замовника із внесеними Виконавцем змінами та доповненнями, він зобов'язаний повідомити про це Виконавця шляхом офіційного звернення. Продовження використання Замовником Сайту та послуг Виконавця після публікації зміненої редакції Договору розуміється як згода з ними Замовника.
 2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
  1. У даній Оферті наведені нижче терміни використовуються внаступному значенні:
   1. Оферта – реальний громадський договір на надання послуг. Сайт – інтернет-сайт: https://boto.agency , який використовується Виконавцем на правах власності.
   2. Акцепт Оферти — повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій щодо оплати послуг відповідно до умов відповідної Додаткової угоди, погодженої Сторонами.
   3. Виконавець – сайт https://boto.agency від імені ФОП Сук Д.О. або іншого суб'єкта господарювання, який має право надати послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
   4. Замовник – особа, яка здійснила акцепт Оферти на викладених у ній умовах.
   5. Договір на надання послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.
 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
  1. Предметом цієї Оферти є відшкодування Замовнику послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти та Додаткової угоди.
  2. Перелік Послуг, які можуть надаватися Виконавцем:
   1. SEO-просування;
   2. Контент-маркетинг;
   3. SMM просування;
   4. Розробка інтернет-магазинів;
   5. Розробка Landing Page;
   6. Розробка Блогів;
   7. Розробка складних програмних забезпечень;
   8. Розробка WEB-дизайну для проектів;
   9. Розробка Презентацій;
   10. Cтворення маркетингових стратегій;
   11. Cтворення стратегій залучення інвестицій;
   12. Бізнес-аналітика;
   13. Розробка чат-ботів.
   14. Данный перечень услуг может быть расширен и изменен Исполнителем. Полный перечень услуг, их стоимость, порядок и сроки исполнения, объём согласуются Сторонами в Дополнительном соглашении (-ях), которое является неотъемлемым приложением к договору.
  3. Вартість послуг Виконавця встановлюється у Додатковій угоді. Даний Договір та відповідна Додаткова угода вважається укладеною з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
  4. Платежі за цим договором здійснюють Замовник на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайр. Оплата Послуг Виконавця здійснюється Замовником після отримання на електронну пошту цього Договору та погодженої Додаткової угоди.
  5. Оплата Замовником послуг Виконавця вважається підтвердженням зазначеної електронної пошти. Виконавець протягом 1 робочого дня після отримання оплати (передоплати) відкриває доступ до зазначеної Замовником пошти для отримання вказівок/контролю за ходом надання послуг, у тому числі зміни складу та обсягу замовлених послуг. У разі отримання вказівок від Замовника про бажання внести зміни до Додаткової угоди, Виконавець формує нову Додаткову угоду та надсилає її на електронну пошту Замовника. Нова Додаткова угода вважається укладеною після виконання Замовником умов п. 3.3 цього Договору. Тільки після належного укладання Додаткової угоди Виконавець приступає до її виконання.
  6. Замовник зобов'язується нести відповідальність за збереження доступу до зазначеної електронної пошти, зокрема конфіденційності пароля. При встановленні Замовником факту несанкціонованого доступу до своєї електронної пошти він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: amemorypro@gmail.com. Будь-які дії, виконані в Додатковій угоді, з використанням даної електронної пошти вважаються такими, що вчинені Замовником, до моменту офіційного звернення Замовника, що ця електронна адреса була дискредитована.
  7. Після завершення надання Послуг у повному обсязі Виконавець формує Акт приймання-передачі послуг, підписує його та надсилає його на електронну адресу Замовника. Відсутність протягом 5 робочих днів письмових заперечень від Замовника про прийняття зазначених в Акті послуг вважається їх прийняттям Замовником без заперечень та підписанням Акту.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  1. Обов'язки Виконавця:
   1. Прийняти до виконання всі затверджені Сторонами додаткові угоди за умови повного виконання Замовником умов, викладених у п. 3.4., 3.5. справжньої угоди.
   2. Належно виконувати всі умови цього Договору та дотримуватися термінів надання послуг.
   3. Не розголошувати інформацію, отриману від Замовника, без письмової згоди останнього та дотримуватися конфіденційності щодо надання послуг, крім інформації, яка має бути надана контролюючим та правоохоронним органам на їхню вимогу відповідно до законодавства України.
   4. У разі потреби брати участь разом із Замовником або самостійно, за завданням Замовника, у переговорах з третіми особами з будь-яких питань, що стосуються предмета цього Договору.
   5. У разі виникнення обставин, що можуть вплинути на виконання послуг, протягом 1 (одного) дня після їх виникнення поінформувати про це Замовника та надати інформацію про час закінчення обставин та виконання взятих обов'язків.
  2. Права Виконавця:
   1. Припинити надання послуг у разі порушення Замовником термінів оплати за цим Договором до моменту погашення Замовником заборгованості, а також у разі не надання Замовником на запит Виконавця будь-якої інформації, необхідної для виконання обов'язків, передбачених цим Договором. У такому разі Виконавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне надання послуг, передбачених цим Договором. Терміни надання послуг продовжуються на період такого зупинення з вини Замовника.
   2. Требовать у Заказчика необходимую информацию для выполнения условий настоящего Договора.
   3. Залучати для надання послуг за цим Договором третіх осіб. У разі залучення третіх осіб до виконання умов цього Договору Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за дії таких третіх осіб, як за власні.
  3. Обов'язки Замовника:
   1. Надавати необхідні матеріали та інформацію для виконання послуг на вимогу Виконавця протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання запиту від Виконавця.
   2. Не розголошувати інформацію, отриману від Виконавця, без письмової згоди останнього та дотримуватися конфіденційності щодо надання послуг, крім інформації, яка має бути надана контролюючим та правоохоронним органам на їх вимогу відповідно до законодавства України.
   3. Сплатити послуги відповідно до умов цього Договору, додаткових угод.
   4. Прийняти надані належним чином послуги та підписати Акт у порядку та на умовах цього Договору.
  4. Права Замовника:
   1. Здійснювати контроль за виконанням послуг, які надає Виконавець.
   2. Пред'являти обґрунтовані письмові зауваження до послуг та Акту.
   3. Вимагати від Виконавця належного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
  2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними реквізитів та зобов'язується своєчасно повідомляти про їх заміну, а у разі повідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
  3. У разі надання Замовником недостовірних даних та/або недостовірних документів Виконавець не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.
  4. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у разі не досягнення згоди – відповідно до законодавства України.
  5. Усі претензії щодо якості наданих послуг повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця за допомогою подання заявки на адресу: amemorypro@gmail.com. Строк розгляду претензії (-ий) Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) днів з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень:
   1. про незгоду з претензією та про відмову у поверненні грошових коштів, або
   2. про згоду з претензією та задоволення вимоги про повернення коштів.
  6. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів, Кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника у платіжних системах, кредитну картку. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику листом електронною поштою. Сторонами беззастережно приймається, що рішення про спосіб повернення коштів залишається у кожному даному випадку на розсуд Виконавця.
 6. ФОРС-МАЖОР
  1. Обставинами непереборної сили непереборні за цих умов та незалежні від волі Сторін обставини, такі як стихійні лиха (пожежа, буря, повінь, землетрус тощо), хакерська, вірусна або ddos ​​атака, інші непередбачувані обставини, оголошена та неоголошена війна терористичний акт, блокада, революція, масові заворушення, незаконні дії третіх осіб тощо за умов, що зазначені обставини вплинули на невиконання чи неналежне виконання зобов'язань.

  2. Сторона зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про настання обставин непереборної сили в другій стороні. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 90 (дев'яносто) календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням про це іншій Стороні не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються та штрафні санкції не сплачуються. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним компетентним органом. Наступ обставин непереборної сили не звільняє Замовника від розрахунку з Виконавцем за фактично надані послуги.
  3. Сторони домовилися, що у разі виникнення обставин, передбачених п. 6.1. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.
  4. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони у найкоротші терміни мають провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.
 7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  1. Усі документи, відомості, інформація про користувача, його уповноважені особи, інші персональні дані, отримані Виконавцем у зв'язку з виконанням умов цього Договору, обробляються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення та задоволення потреб та вимог Замовника у повній відповідності до вимог законів України "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
  2. Замовник дає згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, публікація та знищення своїх персональних даних. Обробка персональних даних здійснюється як автоматично, так і в деяких випадках – уповноваженими працівниками Виконавця в електронному та паперовому вигляді, у картотеках, систематизованих документах (протоколах, відомостях, книгах, реєстрах), інших окремих документах (договорах, рахунках, актах тощо).
  3. Персональні дані Замовника (ім'я, по батькові, прізвище, серія, номер, дата та місце видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації, контактні дані, податковий статус), що використовуються в взаємодії з Виконавцем, обробляються та зберігаються на обладнанні (сервері) Виконавця . Замовник дає згоду на те, що такі персональні дані можуть передаватися Виконавцем третім особам, які перебувають з Виконавцем у договірних партнерських відносинах, спрямованих на розвиток функціональних можливостей Сайту, розповсюдження сфери та кола можливих контрагентів, спрощення технологічних процесів та/або підвищення захисту замовників та їх персональних даних.
  4. Приймаючи умови цього Договору, кожен суб'єкт персональних даних:
   1. приймає цей Договір загалом та повністю;
   2. дає згоду на обробку своїх персональних даних та підтвердження того, що ознайомлений (а) з метою обробки персональних даних, зазначених у цьому Договорі, та правами, наданими суб'єкту згідно зі ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".
 8. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ПОСЛУГ
  1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, бере на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням послуг, отриманих Замовником під час виконання Виконавцем цього Договору.
  2. Прийом до розгляду претензій Замовника з вимогою повернення коштів у повному обсязі припиняється після закінчення 5 (п'яти) робочих днів з моменту здійснення ним оплати, що беззастережно приймається Сторонами. Інший спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті.
  3. У разі отримання вимоги Замовника щодо повернення коштів після закінчення 5 (п'яти) робочих днів після здійснення оплати, Виконавець має право утримати вартість розміру наданих послуг. У будь-якому випадку розмір коштів, що підлягають поверненню у зазначеному випадку, не може перевищувати 50 (п'ятдесят) % від сплачених коштів.
  4. Замовник зобов'язаний надати письмові претензії до якості наданих послуг протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх завершення та презентації. Відсутність у зазначений строк претензій до наданих послуг, вважається їх прийняттям з боку Замовника.
 9. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
  1. Під комерційною таємницею маються на увазі відомості, що стосуються предмета діяльності Замовника та Виконавця, пов'язані з технологічною інформацією, ноу-хау, управлінням фінансами, бази даних Замовників, Виконавця та пов'язаних з ними осіб, та інша інформація, розголошення (передача, витік) якої може завдати шкоди їхнім інтересам.
  2. Під конфіденційною інформацією розуміється така інформація, розголошення якої може завдатипрямих матеріальних або моральних збитків іншій стороні та/або пов'язаним особам. Замовник та Виконавець також визначають конфіденційною інформацією, у тому числі, але не виключно: реквізити, обраний Замовником перелік послуг та їх вартість, іншу інформацію, що не є відкритою або загальнодоступною та стосується Договору, всі положення інших договорів між Замовником та Виконавцем тощо.
  3. Під пов'язаними особами розуміються будь-які фізичні та юридичні особи, розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації яких є небажаним для Виконавця та/або Замовника. Не вважаються складовими комерційну таємницю відомості, які не можуть бути такими відповідно до чинного законодавства України.
  4. Замовник та/або Виконавець відповідає за розголошення (передачу, витік) відомостей, що представляють комерційну таємницю або конфіденційну інформацію іншої сторони або пов'язаних з нею осіб з дати акцептування цієї Оферти протягом усього терміну надання послуг та два роки після припинення дії цього Договору. Замовник та Виконавець гарантують нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації один одного, про які стало відомо їхнім співробітникам під час виконання ними умов Договору.
  5. Не може розцінюватися як розголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації передача такої інформації законно діючим правоохоронним або іншим компетентним органам в обсязі, який вони запитують, за умови повної відповідності їх дій чинному законодавству України.
 10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Замовник гарантує, що всі умови Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.
  2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.
  3. До цього договору застосовується законодавство України.